สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
National Institute of Development Administration
NIDA
คำขวัญ นตฺถิ ปญฺญฺสมา อาภา
(ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา)
ประเภท รัฐ บัณฑิตวิทยาลัย
ที่ตั้ง ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
เว็บไซต์ www.nida.ac.th

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สพบ.) (National Institute of Development Administration) หรือ ที่นิยมเรียกกันว่า นิด้า (NIDA) เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐ เปิดสอนเฉพาะระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และดุษฏีบัณฑิต (ปริญญาเอก) และถือเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการสอนหลักสูตร MBA เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยคณะบริหารธุรกิจของนิด้าได้รับการจัดอยู่ในอันดับต้นของทวีปเอเชียอยู่สม่ำเสมอจากสื่อชั้นนำระดับนานาชาติ ประกอบกับเป็นสถาบันที่มีอัตราส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอกต่อจำนวนนักศึกษาที่สูงที่สุดในประเทศไทย

 

ประวัติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509 ด้วยความช่วยเหลือเบื้องต้นจาก กรมวิเทศสหการ มูลนิธิฟอร์ด และ Midwest University Consortium for International Affairs (MUCIA) โดยโอนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ของธรรมศาสตร์ งานฝึกอบรมส่วนหนึ่งของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ งานฝึกอบรมและงานสอนส่วนหนึ่งของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มาเป็นกิจกรรมหนึ่งของสถาบัน

 

สัญลักษณ์ประจำสถาบัน

  • ตราประจำสถาบัน เป็นรูปธรรมจักร อยู่ภายในวงกลมซ้อนกันสองวง บริเวณขอบวงกลมด้านบนบรรจุคำขวัญว่า "นตฺถิ ปญฺญฺสมา อาภา" แปลว่า "ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา" ขอบล่างของวงกลมเป็นชื่อ "สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์" ภายในวงกลมทำเป็นรูปคบเพลิง 8 อัน มีกงที่แยกออกเป็นแกน 8 กง มีเปลวเป็นสีขาว ซึ่งหมายความว่า "การใช้ความรู้ไปในทางที่ดี โดยถือมรรค 8 เป็นหลัก จะส่งผลให้เกิดความรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติหรือมวลมนุษย์" ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของสถาบัน[1]

 

อันดับมหาวิทยาลัย

การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 สถาบันฯ อยู่ในอันดับที่ 1,382 ของโลก อันดับที่ 50 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 18 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย[2]

 

รายนามอธิการบดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีอธิการบดีมาแล้ว 12 คน ดังรายนามต่อไปนี้

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
1. บุญชนะ อัตถากร พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2510 [1]
2. มาลัย หุวะนันทน์ พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2515 [2]
3. ชุบ กาญจนประกร พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2517 [3]
4. สมศักดิ์ ชูโต พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2521, พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2534 [4] [5]
5. ไพจิตร เอื้อทวีกุล พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2524 [6]
6. ฑิตยา สุวรรณะชฎ พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2528 [7]
7. อมร รักษาสัตย์ พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2530  
8. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2538 [8]
9. อนุมงคล ศิริเวทิน พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542 [9]
10. จุรี วิจิตรวาทการ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544 [10]
11. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2550 [11]
12. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน [12]