กลุ่มงานนโยบายสถาบันและพัฒนาองค์การ

 

กลุ่มงานนโยบายสถาบันและพัฒนาองค์การ เป็นหน่วยงานสังกัดกองงานผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี  ซึ่งเดิมกองงานผู้บริหาร ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2551 แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานนโยบายสถาบันและพัฒนาองค์การ กลุ่มงานกิจการนานาชาติ กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและนิด้าสัมพันธ์ และกลุ่มงานวินัยและนิติการ ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกองงานผู้บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจที่เพิ่มขึ้น ตามมติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 5/2553 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 จึงแบ่งส่วนราชการภายในกองงานผู้บริหาร ออกเป็น 6 กลุ่มงาน ดังนี้

1.      กลุ่มงานนโยบายสถาบันและพัฒนาองค์การ ( http://policy.nida.ac.th/main/th/ )

2.      กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ( http://ccsr.nida.ac.th/main/th/ )

3.      กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ( http://studentunion.nida.ac.th/2009/ )

4.      กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ( http://oia.nida.ac.th/main/th/ )

5.      กลุ่มงานประชุมและสัมมนาสากล ( http://globalconf.nida.ac.th/main/th/ )

6.      กลุ่มงานวินัยและนิติการ ( http://legal.nida.ac.th/main/th/ )

 

การแบ่งส่วนราชการ

 

บทบาทภารกิจของกลุ่มงานนโยบายสถาบันและพัฒนาองค์การ

กลุ่มงานนโยบายสถาบันและพัฒนาองค์การ กองงานผู้บริหาร อยู่ภายใต้การกำกับดูแล โดย

นางใยสวาท อิศรางกูร ณ อยุธยา ( http://qa.nida.ac.th/fismain/faculty/person/resume_new.asp?id=349 )

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 9

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองงานผู้บริหาร