การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 48 ปี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557

 

“พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน”
(Toward ASEAN Development Administration)

วันอังคารที 1 เมษายน 2557
เวลา 09:00 น. – 17:00 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ลงทะเบียนOnline