การสัมมนาวิชาการ "ภูมิคุ้มกันเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน"

 

http://www.nida.ac.th/cse/cse2013.pdf

 

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3
อาคารสยามบรมราชกุมารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ลงทะเบียนออนไลน์