สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กลุ่มงานนโยบายสถาบันและพัฒนาองค์การ

อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 9

118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์: 02 727 3000 ต่อ 3344 , 3345

โทรสาร: 02 374 2133

E-mail Address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.